Het ensemble

Anneke Jongsma, alt
Elly Sjollema, mezzo sopraan
Aly Zijlstra, mezzo sopraan
Froukje Bosma, sopraan
Audrey Stielstra, sopraan

Oeds Wijnsma, piano